Mã KH Tên Khách Hàng Địa Chỉ Quận/Huyện Phone
Mã KH Tên Khách Hàng Địa Chỉ Quận/Huyện Phone